هوش و یادگیری در سالمندان

اندازه گیری هوش در افراد سالمند از ارزش کمی برخوردار است؛چون عوامل تاثیر گذار از قبیل گذشته های آموزشی متفاوت و کمبود های سلامتی ممکن است بر دقت آزمایش تاثیر بگذارند.افرادی که تلاش و فعالیت ذهنی داشتهو در تمام مدت زندگی سرگرم تمرین و ممارست های فکری بوده اند در سنین پیری نیز برجسته و مولد باقی مانده اند.
البته برخی از سالمندان به علت ظهور عوارض و دشواریهای جسمی در مغز دچار افت هوشی مبشوند .از نظر سطح یادگیری ،همراه با افزایش سن ،از توان فراگیری فرد کاسته می شود.از نظر سطح یادگیری ،همواره با افزایش سن از توان فراگیری فرد کاسته می شود .عوامل بسیاری فراگیری آنان را متاثر می سازد از قبیل انگیزه و آمادگی. در واقع بسیاری از سالمندان انگیزه و شوق لازم را برای فراگیری ندارند و این امر تا حدی ممکن است به علت اختلال در حافظه شخص باشد از طرف دیگر به علت تغییرات فیزیولوژیکی ،مهارتهای یادگیری ممکن است در افراد سالمند ،مشکل تر شود. ممکن است آنان برای یادگیری عادات جدید،به دقت بیشتری نیاز داشته باشند ،چون یک فرد سالمند وقت زیادی برای تمرین عادات موجود داشته است.همچنین یک فرد سالمند ممکن است ،برای شروع یک تجربه یادگیری جدید نیاز به وقت بیشتری داشته باشد. نویسنده:مرتضی شهبازی
http://www.nikoohamianiranian.ir/?p=258