توانبخشی

معاونت توانبخشی:

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  می دهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

اهداف توانبخشی:

توانمندسازی جسمی، فرهنگی، اجتماعی معلولین

ارائه خدمات توانبخشی

ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای

ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی

ارائه خدمات توانبخشی آموزشی

ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه( CBR)

تعاریف دفاتر حوزه توانبخشی:

دفتر توانمندسازی معلولان:

دفتر توانمندسازی یکی از دفاتر حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور است که پس از اصلاح چارت سازمانی در بهار سال 1389 تشکیل گردید. این دفتر شامل سه گروه می باشد که  اهم فعالیت های این دفتر تحقیق و پژوهش، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه ی برنامه هایی است که منجر به توانمندسازی سیستم های توانبخشی، کارشناسان، افراد معلول و خانواده های آنان می شود.

دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی:

     این دفتر مسئولیت امور توانبخشی گروه های مختلف معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن را در بخش های خدمات توانبخشی پزشکی، حرفه ای و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز روزانه در سراسر کشور، به عهده داشته و واجد سه گروه ذیل می باشد:

گروه مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانه

گروه توانپزشکی ، فن آوری و وسایل کمک توانبخشی

گروه توانبخشی حرفه ای و آماده سازی مهارتی معلولان

ابعاد توانبخشی:

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این تواناییها انجام میدهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

توانبخشی اجتماعی Social Rehabilitation:

توانبخشی اجتماعی و روانی، شرایط انطباق و پذیرش معلولیت را برای فرد آسیب دیده فراهم می‌کند. انطباق با شرایط معلولیت، فرایندی است که زمان مورد نیاز آن در افراد مختلف، متفاوت است اولین اقدام در این توانبخشی، ‘ارزشیابی فرد معلول’ است که از طریق مشاهده، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات از سایر منابع، انجام می گیرد. این کار توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود. مددکار نقشی چند بعدی بعنوان آموزش دهنده، تسهیل کننده روابط اجتماعی، حامی و مدافع فرد معلول و خانواده در سیستمهای اجتماعی ایفا می‌نماید.

توانبخشی آموزشی Educational Rehabilitation:

منظور از توانبخشی آموزشی، برنامه ویژه‌ای است که می‌تواند نیازهای آموزشی خاص کودکان معلول را برآورده سازد. برای چنین کاری ممکن است ابزارهای خاص، روشهای آموزش و تجهیزات ویژه مورد نیاز باشد. یک رویکرد منظم آموزشی برای کودکان معلول دارای سه مرحله است:

1- انتخاب هدف آموزشی

2- انتخاب روش آموزشی مناسب

3- ارزشیابی پیشرفت برنامه

توانبخشی آموزشی شامل برنامه های ذیل می باشد :

الف – برنامه آموزشی انطباقی:

1- برنامه آموزشی امور خودیاری Self help به افراد کم توان ذهنی

2- برنامه آموزشی تحرک و جهت یابی Mobility&Orientation به افراد نابینا

3- برنامه تربیت شنیداری Auditory Training برای افراد کم شنوا

4- برنامه آموزش شیوه‌ های ایجاد ارتباط غیر کلامی و روش ارتباط کلی به افراد ناشنوا

5 – آموزش انجام مهارتهای خودیاری و مهارتهای روزانه به انواع معلولیتهای جسمی حرکتی

ب – برنامه سوادآموزی Literate افراد معلول

1- سوادآموزی کم توانان ذهنی درحد آموزش پذیر Mild.M.R

2- سوادآموزی افراد مبتلا به اختلالات بینایی

3- سوادآموزی افراد بااختلالات شنیداری

4- سوادآموزی معلولین جسمی و حرکتی

توانبخشی حرفه ای

تعریف : آن جزء مداوم و روند هماهنگ توانبخشی که شامل تهیه مقدمات خدمات حرفه ای، آموزش حرفه ای و کاریابی ویژه می‌شود تا فرد معلول بتواند احساس امنیت کند و اشتغال مناسبی کسب نماید.

خدمات توانبخشی حرفه ای بایستی برای کلیه افراد معلول بدون توجه به ریشه و ماهیت معلولیت و سن ایشان وجود داشته باشد و امیدی منصفانه نسبت به یافتن اشتغال مناسب و مطمئن و ثابت بوجود آورد.