هدف از مراقبتهای پیشگیری در سالمندان

مرکز خدامات پرستاری از سالمند در منزل

هدف از مراقبت های پیشگیری در سالمندان نه تنها کاهش مرگ و میرهای زودرس و موارد ابتلا میباشد،بلکه حفظ توانمندیها و بهبود کیفیت زندگی را نیز شامل میشود.

برنامه پیشگیری در سالمندان باید بر پایه سه سطح پیشگیری یعنی پیشگیری اول،دوم و سوم در نظر گرفته شود.

 

پیشگیری اول:مداخلات  ارائه شده مشتمل است بر حفاظت اختصاصی،آموزشی بهداشت و توجه به عوامل خطری که منجر به کاهش سلامت آنان میگردد.

مداخلات در پیشگیری دوم:شامل درمان بیماریها

پیشگیری سوم:جلوگیری از پیشرفت عوارض و ارتقاء آن و حداکثر استفاده از توان باقیمانده بالقوه آنان با توجه به شرایط فرد میباشد که بیشتر در راستای اهداف توانبخشی قرار میگیرد.

<پیری عبارت از تغیرات زیست شناختی مشترک برای تمام موجودات زنده است>

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید