پرستاری از سالمند در منزل

پرستاری از کودک و سالمند در منزل

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت28319

سالمندی پدیده ای است که میتوان آن را مرحله ای از سیر طبیعیزندگی ا نسان،فرایندی که برای همه افراد بشر پیش می آید و از آن گریزی نیست.

       همان طوری که در تمام مراحل عمر بشر،از دوران جنینی،نوزادی،کودکی،بلوغ و میانسالی،انسان نیازمند مراقبت های بهداشتی خاص در هر یک از این دوران ها میباشد،سالمندی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.

و از آنجایی که هدف سیستم های بهداشتی مراکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان حفظ و ارتقای کامل سلامت برای همه آحاد جامعه است،بنابراین ،سالمندان به عنوان گروهی از جامعه و خصوصا یک گروه آسیب پذیر،در راستای همین هدف قرار میگیرند.

با پیشرفت بهداشت و ارائه مراقبت های پیشگیرانه و کنترل بیماریهای واگیردار،طول عمر انسان افزایش پیدا کرده است.و شمار سالمندان بخصوص در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شدت افزایش یافته است.

آنچه مسلم است با افزایش سن،خطر بیماریهای حاد و مزمن افزایش یافته و توانایی های عملکردی افراد و نیز قدرت حواس و ادراک آنان کاهش میابد.

خوشبختانه همه مشکلاتی که متعاقب سالمندی به وقوع میپیوندد،در تمامی افراد،حادث نمیشود. در حقیقت ،بسیاری از آنان میتوانند رفتارهای پیشگیرانه را اتخاذ نمایند و بدین ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری کنند.

.

دیدگاهتان را بنویسید