پرستار سالمند

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

استخدام و اعزام پرستار سالمند ،بیمار ،افراد معلول جسمی ،معلول جسمی و اتیسم در منزل یا بیمارستان

در اسرع وقت (تضمین و تامین نیرو در مدت قرارداد با موسسه میباشد.)

ارائه مجوز موسسه هنگام عقد قرارداد

با عقد قرارداد رسمی

 

۴۴۴۸۸۷۲۱

۴۴۴۶۸۱۸۵