پرستاری از نوزاد و کودک در منزل

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت۲۸۳۱۹

استخدام و اعزام پرستار نوزاد و کودک در منزل و یا محل کار

در کوتاه ترین زمان ممکن با تضمین و تامین در مدت قرارداد

رزومه کاری :۸ سال پرستاری از چندین شیرخوارگاه و مراکز توانبخشی بهزیستی تهران

با حدود ۱۵۰ پرسنل ثابت و همچنین تعداد زیادی پرسنل مقطعی و موقت

کیفیت کار شعار ما نیست اعتبار ماست