موسسه پرستاری از سالمند در منزل

موسسه خدمات پرستاری از سالمند و بیمار در منزل

استخدام و اعزام پرستار کارآزموده و مورد اطمینان در منزل یا بیمارستان

حقوق طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

تحت نظارت و مجوز از سازمان بهزیستی