مرکز توانبخشی سالمندان در منزل

موسسه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل

 

مفهوم توانبخشی:

فرایندی است هدفدار و دارای محدودیت زمانی که هدف آن توانا ساختن یک فرد دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی،جسمی،اجتماعی و کارکردی مناسب است که در این راه برای تغییر دادن زندگی اش به ابزارهایی مجهز میسازد.   توانبخشی دارای اقداماتی است که فقدان کارکرد را جبران کرده و سازگاری اجتماعی را تسهیل میکند.

معیارهای ارائه خدمات توانبخشی:

1)توانبخشی مبتنی بر موسسات

2)توانبخشی مبتنی بر خدمات فرا موسسه ای

3)توانبخشی مبتنی بر جامعه

اعضای تیم توانبخشی پزشکی:

متخصصان تیم توانبخشی پزشکی شامل فیزیوتراپیست،کاردرمانگر،پرستار توانبخشی،گفتار درمانگر،شنوایی سنج،روان شناس،متخصصان ارتوپدی فنی،مددکار اجتماعی کلنیکی و متخصص تغذیه است

نقش پرستار در توانبخشی:

1)پیشگیری از ناتوانی

2)تشخیص به موقع ناتوانی ها

نقش پرستار در پیشگیری:

پرستار در هر سه سطح پیشگیری فعالیت دارد.

سطح اول پیشگیری:نقش پرستار بیشتر جنبه آموزشی دارد.

سطح دوم پیشگیری:خدمات درمانی عمدتا در بیمارستانها ارائه میشود.

سطح سوم پیشگیری:نقش پرستار شامل مواردزیر است:

الف:ارزیابی و تشخیص اختلالات(تشخیص زودرس)

ب)آگاه سازی و آموزش افراد دارای ناتوانی و خانواده ها

پ)ارائه خدمات و مراقبت ها

ج)تسهیل سازی برای تغییر نگرش ها

د)تسهیل سازی برای تداخل اجتماعی

ک)مشاوره(تطابق روانی،اجتماعی)

وظایف پرستار توانبخشی در مورد افراد بستری در بخش ها:

1)حفظ سلامت عمومی

2)ارزیابی و مراقبت از زخم

3)مراقبت از پوست

4)مراقبت از مثانه و مجاری ادراری

5)دارو

نقش پرستار توانبخش:

1)آموزش دهنده

2)مرجع

3)حمایت کننده

4)عضوی از تیم

5)تسهیل کننده

6)مشاور

7)محقق

اصول پرستاری توانبخشی

پرستار توانبخش باید دارای مهارتها و هنرهای ویژه ای باشد،تا بتواند نقشی را که در بازتوانی فرد معلول دارد به خوبی ایفا کند.

 

.

 

 با افزایش جمعیت سالمندان، حفظ سلامت آن‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها به‌شمار می‌رود. از جمله بیماری‌های شایع در این دوران سوءتغذیه و افسردگی است که منجر به نتایج نامطلوبی گردد. هدف مطالعه ملی حاضر تعیین ارتباط بین سوءتغذیه و افسردگی در سالمندان ایرانی بود.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر( که در سال 1397 انجام شد) که داده‌های آن از طرح ملی سیمای سلامت سالمندان استخراج شد، 1133 نفر سالمند شرکت کردند. این طرح ملی به بررسی وضعیت سلامت افراد 60 سال و بالاتر در پنج استان کشور با نمونه‌گیری خوشه‌ای از 106 مرکز بهداشتی درمانی در 66 شهرستان پرداخته است. از پرسش‌نامه‌های ارزیابی مختصر تغذیه‌ای (MNA, Mini Nutritional Assessment) و مقیاس افسردگی سالمندان (GDS-15,Geriatric Depression Score) استفاده شد.
 یافته ها: حدود 47% از شرکت‌کنندگان مردان بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت‌کنندگان 22/7 ±11/69 بود. میزان شیوع افسردگی 7/35% (5/28%مردان و 3/42% زنان) وسوءتغذیه 1/6% (4/5% مردان و 7/6% زنان) به‌دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک چند‌متغیره نشان داد که افراد در معرض خطر سوءتغذیه 3 برابر بیش‌تر از افراد طبیعی خطر ابتلا به افسردگی را دارند. ((59/2-60/4)=CI ،45/3=OR ،001/0P<)
نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتاً بالای افسردگی سالمندان ایرانی نسبت به برخی از کشورها و افزایش تعداد سالمندان در معرض خطر ابتلا به سوءتغذیه، به‌کارگیری مداخلات لازم می‌تواند کمک‌کننده باشد. هم‌چنین با وجود ارتباط میان سوءتغذیه و افسردگی، کارشناسان بهداشتی و درمانی در طول درمان سالمندان مبتلا به افسردگی، سوء تغذیه و یا هر دو بایستی به جنبه‌های جسمی و روحی توجه داشته باشند.