شرکت خدمات پرستاری از سالمند در منزل

موسسه نیکو حامیان همراه تهران

 خدمات توانبخشی شامل

ارایه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل

ارایه خدمات توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن

خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل

خدمات توانبخشی افراد معلول جسمی و آسیب نخاعی در منزل

خدمات کارگاه آموزشی حوزه توانبخشی

امور خدمات مددکاری اجتماعی

خدمات فیزیوتراپی در منزل

خدمات کاردرمانی در منزل

خدمات تفریحی گردشی سالمندان