توانبخشی

موسسه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل

 

مفهوم توانبخشی:

فرایندی است هدفدار و دارای محدودیت زمانی که هدف آن توانا ساختن یک فرد دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی،جسمی،اجتماعی و کارکردی مناسب است که در این راه برای تغییر دادن زندگی اش به ابزارهایی مجهز میسازد.   توانبخشی دارای اقداماتی است که فقدان کارکرد را جبران کرده و سازگاری اجتماعی را تسهیل میکند.

معیارهای ارائه خدمات توانبخشی:

۱)توانبخشی مبتنی بر موسسات

۲)توانبخشی مبتنی بر خدمات فرا موسسه ای

۳)توانبخشی مبتنی بر جامعه

اعضای تیم توانبخشی پزشکی:

متخصصان تیم توانبخشی پزشکی شامل فیزیوتراپیست،کاردرمانگر،پرستار توانبخشی،گفتار درمانگر،شنوایی سنج،روان شناس،متخصصان ارتوپدی فنی،مددکار اجتماعی کلنیکی و متخصص تغذیه است

نقش پرستار در توانبخشی:

۱)پیشگیری از ناتوانی

۲)تشخیص به موقع ناتوانی ها

نقش پرستار در پیشگیری:

پرستار در هر سه سطح پیشگیری فعالیت دارد.

سطح اول پیشگیری:نقش پرستار بیشتر جنبه آموزشی دارد.

سطح دوم پیشگیری:خدمات درمانی عمدتا در بیمارستانها ارائه میشود.

سطح سوم پیشگیری:نقش پرستار شامل مواردزیر است:

الف:ارزیابی و تشخیص اختلالات(تشخیص زودرس)

ب)آگاه سازی و آموزش افراد دارای ناتوانی و خانواده ها

پ)ارائه خدمات و مراقبت ها

ج)تسهیل سازی برای تغییر نگرش ها

د)تسهیل سازی برای تداخل اجتماعی

ک)مشاوره(تطابق روانی،اجتماعی)

وظایف پرستار توانبخشی در مورد افراد بستری در بخش ها:

۱)حفظ سلامت عمومی

۲)ارزیابی و مراقبت از زخم

۳)مراقبت از پوست

۴)مراقبت از مثانه و مجاری ادراری

۵)دارو

نقش پرستار توانبخش:

۱)آموزش دهنده

۲)مرجع

۳)حمایت کننده

۴)عضوی از تیم

۵)تسهیل کننده

۶)مشاور

۷)محقق

اصول پرستاری توانبخشی

پرستار توانبخش باید دارای مهارتها و هنرهای ویژه ای باشد،تا بتواند نقشی را که در بازتوانی فرد معلول دارد به خوبی ایفا کند.

 

 

.