بیماری زرد زخم در کودک

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

زرد زخم

یکی دیگر از عفونت های باکتریایی پوست، زرد زخم می باشد.

این عفونت باعث خوشه هایی از تاول کوچک بر روی پوست می شود و این خوشه ها تراوش می کند و به شکل یک پوسته طلایی درمی آیند.

دست زدن به مایع تراوش کرده، موجب پخش کردن این عفونت به سایر نقاط بدن می شود.

غالبا زرد زخم به علت باکتری استافیلوکوک می باشد، اما می تواند به علت باکتری استرپتوکوک نیز باشد.

این نوع زرد زخم بیشتر در کودکان 2 تا 6 ساله شایع است.

اگر این بیماری با آنتی بیوتیک درمان شود، زخم ها بهبود می یابند، بدون آنکه جای آنها بر پوست باقی بماند.

چگونه سبک یادگیری کودکمان را شناسایی کنیم

نقش والدین در آموزش دادن به کودکان

مشارکت والدین
طبق مطالعات ، فرزندان والدین یا مراقبانی که به صوت قابل ملاحظه ای در آموزش مدرسه مشارکت دارند نسبت به کودکان دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان داده اند.درگیری والدین عملکرد تحصیلی کودک را افزایش داده و موج ایجاد نگرش مثبت در کودکان میشود.

.

دیدگاهتان را بنویسید